منظور از کتاب حافظه است که توسط کرام الکاتبین گشوده می شود یعنی اعمال رویت میشود

تهیه کننده: شکوه  جدیدی