منافق کسی است که فریب میدهد و خدعه می زند. 

تهیه کننده: نسرین طاهری