سوره حمد آیه2
«الْحَمْد» به معنی ستایش و آن شُکر مخصوص است.«لِلَّهِ» ل یعنی برای و «اللَّه »ترجمه ای جز خود کلمه «اللَّه» ندارد یعنی حمد مختص اللَّه ای است که این اللَّه، «رَبِّ الْعَالَمِینَ» است و رب، مربی و پرورنده ترجمه می شود و
کلمه عالمین هم می تواند به معنای تمام عوالم باشد و هم هر چیز یا هر کس، اعم از انسان، حیوان، گیاه یا مسائل فیزیکی و غیر متافیزیکی که در تمام این عوالم موجود است.
سوره+حمد+آیه+2
حمد
رب
الله
ستایش
رب+العالمین
NT
BS
001002