وقتی صحبت از مکان علیا است یعنی نفس به مقام آسمان هفتم رسیده است

تهیه کننده: شکوه  جدیدی