اینجا می فرماید بخورید و بیاشامید. پس روزه خوراکی نیست

تهیه کننده: شکوه  جدیدی