یکی از کارهای شیطان دزدیدن وقت ما هست.مواظب باشیم.

تهیه کننده: شکوه  جدیدی