الهی صد هزارمرتبه شکر

شکر نعمت نعمتت افزون کند ...کفر نعمت از کفت بیرون کند