قرآن را به زبان عربی  نازل کردیم شاید که شما در آن تعقل کنید. 

تهیه کننده: مهری کیانپور