دراینجاپروردگارفقط به نام ناس اشاره کرده و بشر، آدم و انسان، را عنوان ننموده

تهیه کننده: مهری کیانپور