در نماز اول وقت و ارکان آن مقیم شوید، و انفاق کنید از آنچه روزی داده ایم. 

تهیه کننده: نسرین طاهری