آنهایی که حبّ دنیا دارند کافرو غافل شدند و در نهایت زیان دیدند

تهیه کننده: شکوه  جدیدی