هیچ غذا و آبی را نخوریم مگر قبل از آن یاد خدا کنیم و شکر او را به جا آوریم

تهیه کننده: شکوه  جدیدی