در این آیه توجه محض به رحیّمیت خداوند است .

تهیه کننده: مریم جباری