زمانی که با منافقین برخورد می کنیم مثل مومنان بنظر می آیند

تهیه کننده: مریم جباری