قبل غذا یاد خدا وبعد از غذا شکر پروردگار را بکنیم. 

تهیه کننده: ربابه مردانی