قرینه میگوید خدایا من زوج خودم و فرع خودم را طغیان نکردم 

تهیه کننده: شکوه  جدیدی