وقتی برکه وجودمابه دریای بیکران الهی وصل میشود، ماارام میگیریم.

تهیه کننده: حمیدرضا امیری