بالاترین ثقل در نماز شب، گوش دادن و خواندن قرآن، نماز اول وقت، خدمت به خلق و انفاق و تبسم و اخلاق نیکو می باشد.