ای مردم به خداوند و رسول الله و رسول درونتان بگروید و این برای شما بهتر است.

تهیه کننده: نسیم نوری