همین که ما برای اصلاح عمل اقدام کنیم از عالم سماوات اجرش به ما میرسد.

تهیه کننده: اعظم انیسی