سوره مومنون آیه 62 در مورد تکلیف الهی

 

تهیه کننده: حمیدرضا امیری