10-چله نمازشب

چله روح جمعی نماز شب.تا اربعین امام حسین( ع) کسانی که شور وعشق دارند وقتی بدون ساعت بیدارشون کردند بعدازسبوح القدوس گفتن نمازشب میخوانیم.فرقی که با نمازشبهای قبلی دارد؛ این است که تا چهل شب 11 رکعت میخوانیم.با سوره های مختلف ( قریش، نصر، مسد، فیل، انشراح، قدر، زلزال، ماعون، کوثر، کافرون) در 5 تا دو رکعت میخوانیم. در نماز یک رکعتی وتر هم همان سوره ها توحید سه بار و ناس و فلق یکبار. این می شود جواب آیه 113سوره آل عمران اناء لیل زیاد کردیم تعداد رکعات نماز شب و همچنین سوره های آنرا. ضمناً بعد از هر نماز سلام بر امام حسین(ع) را میخوانیم. همان زیارت اول سخنرانی 30 ثانیه ای. تا اربعین امام حسین