دعای روزدوم رمضان 

خدایا تقرب بده به من نزدیکم کن دراین ماه به رضای خودت .

ترجمه دعای روز دوم ماه مبارک رمضان

اللهم قربنی فیه الی مرضاتک

خدایا تقرب بده به من نزدیکم کن دراین ماه به رضای خودت .رضای خدا چیست اگر می خواهیم بدانیم خدا از ما راضی است یا نه باید کاری کنیم که ما خودمان از خدا راضی هستیم یا نه.نارضایتی ما از خداوند به اتفاق لحظه است که واکنش نشان دهیم حتی پیشامدها که پیش می آید عصبانی نشویم روزه انسان را چک

میکند سیستم عصبی بهم می خوردوقتی عصبی نمی شویم اینجا رضای خدااست

شکوه نمی کنیم رضای خدا است چرا نمی گوییم رضای خدا است .سفره خدا پهن است هر روز روزی می خوریم غصه روزی

فردا را می خوریم .

اللهم جنبنی فیه و جنبنی من سخطک

جنبنی یعنی اجتناب کنیم .کاری کنید اجتناب کنیم ازنا رضایتی تو از چیزی که

خشم تو را بوجود می آورد .سخطک عکس مر ضاتک پس کاری کنید که از غضبت اجتناب کنم وکاری نکنم در این ماه رمضان که از من نا راضی باشید

ووفقنی فیه لقرایه آیاتک خدایا مرا موفق

کن دراین ماه به خواندن قرآن واین ماه

ماه نزول قرآن است باید آن را برداریم تفکر وتدبر کنیم چون قرآن ثقل داردآن را برداریم وبا قرآن مانوس شویم .خدایا ما را موفق کن به خواندن قرآن به رحمتت یا الراحمین .
خدایا نزدیکم کن در این ماه به رضای خودت و رضای خداوند در اینست که ما از خدا راضی هستیم یا نه و این نارضایتی ما نسبت به خداوند این است که به اتفاق لحظه واکنش، عکس العمل، عصبانی شویم، بعبارتی روزه برای چک شدن شخص است که چقدر تحمل دارد، آنجائیکه عصبانی نشود چرا نگوید شکوه نکند رضای خداوند است. بعنوان مثال سفره خدا پهن و گسترده است و ما هر روز روزی می خوریم از آن اما بازم غصه فردا رو داریم که چه می شود و چه خواهد شد خداوندا کاری کن که اجتناب کنم از هر آنچه که خشم تو را به بار می آورد و کاری نکنم در این ماه رمضان از من ناراضی باشی مرا موفق کن به خواندن قرآن در این ماه برکت و نزول قرآن و توفیق نصیبم کن در تدبر و تفکر در آن که بتوانم ثقل قرآن را بدست بیاورم با رحمت خودت مرا در خواندن قرآن موفق بگردان آمین یا رب العالمین.

واکنش+رضای خداوند+روزه+غصه+خشم+قرآن+نزول+برکت+ثقل
دعای روز دوم ماه رمضان، رضای خدا، تقرب: نزدیکی، جَنِّبنی : اجتناب میکنم، خدایا تقرب بمن بده به رضای خودت، رضای خدا دررضایت ماست، نارضایتی ما از خداوند اینکه به اتفاقاتی که برای ما پیشامد میکند واکنش نشان دهیم عصبانی شویم.در روزه گاهی سیستم عصبی بهم خورده پرخاشگر میشویم. جائی که عصبانی نشوید، شِکوه نکنید، چرانگوئید، رضای خداست. سفره خداپهن وهر روز درحال خوردن روزئیش هستیم ولی غصه روزی فردا راهم داریم.

خدایا کاری کن که من ازنارضایتی تو، خشم و غضب تو اجتناب کنم.خدایا مراموفق کن به خواندن قرآن .دراین ماه برکت ونزول قرآن .

تامیتوانیم دراین ماه مبارک رمضان قرآن بخوانیم تَدَبُّر وتفکر کنیم تاثقل قرآن برداشته شود. بعضی ها میگویند قرآن سخت است اینطور نیست .قرآن ثقل داردکه در این ماه ثقل قرآن را بردارید قرآن خواندن آسان میشود .خدایا مراموفق کن به خواندن قرآن در این ماه به رحمت خودت یا الرحم الراحمین