عبادت به جز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست

تهیه کننده: بیتا سمیعی