رابطه چله نشینی وحکم پروردگار

تهیه کننده: مریم جباری
دررابطه حکمت این چله نشینی حکم پروردگارحقیقتی است که اگر کسب نیت با تمام وجودش چهل روز ی کاری انجام بده مثل دکر دوباردر روز بخصوص اگربایک گروه جمعی بطور پیوسته وزنجیروارسر یک ساعت معینی صبحها قبل از طلوع افتاب وعصرها قبل غروب افتاب ذکر اسماء الهی بگن اینجا ملایک براینها نازل میشه توسط پروردگار این حکم نازل میشه اینجا ملاعک کننده کار هستن وپروردگار هستش ومثال مسجد گوهر شاد که شخص بنایی که عاشق خانم گوهرشاد میشه وایشون به شخص میگن که اگر چهل روز کاری که میگم انجام بدی من جوبتو میده که اون اقا بعداز ۳۸ روز که برمیگرده پیش خانم گوهرشاد میگه من عشق واقعه ای خودمو پیداکردم واصلا شما به نظرم نمیاد اون اقا به واقعیت الهی که پرکردگاربود رسید وخداوند وملاعک کمکش کردن درهرصورت هرکسی برای هرکارخیری ی چله با تمام وجودش بگیره قطعا خداوند وملاعک کمکش خواهن 🌹
اگر 40روز کاری راانجام دهیم حکمت برما نازل میشود که این حکمت همان حکم خداست که بوسیله ی ملائک انجام میگیرد.