نمازاول وقت تسلیم شدن به پروردگاراست

تهیه کننده: کرانه پاکروان
به نام خدا

در تمام ادیان خدا سفارش به نماز کرده اند. حضرت عیسی (ع) در گهواره که بودند فرمودند ان عبدالله یعنی من بنده خدا هستم .و امر به نماز فرمودند.هر دینی در خودش صلاة دارد.نماز اول وقت یعنی وصل شدن

و تسلیم شدند.تسلیمی یعنی اول وقت بودند، اگرکسی نتیجه نگرفته است به نماز اول وقت پای بند نبوده نماز لول وقت یعنی من تسلیم هستم اگر نماز اول وقت نبوده یعنی من تسلیم نیستم.نماز اول وقت ابراز تسلیمی نفس ما است. اگر نفس تسلیم شد تبدیل به روح میشود یعنی نفس عماره بعد تبدیل به نفس لوامه بعد ملحمه بعد راضیه بعد مرضیه بعد که به مرحله مرضیه رسید می شود فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، پس بیایم نماز اول وقت ترک نشود. الهی آمین
خداوند در تمام ادیان سفارش به نماز کرده اند .عیسی در گهواره گفت من بنده خدا هستم(انی عبدالله) وامر شده ام به اینکه نماز بخوانم (اوصانی بالصلاة) همه ادیان نماز ( صلاة) دارند که صلاة یعنی وصل شدن.

چگونه می شود وصل شد ؟ نماز یک تسایمی است البته نماز اول وقت‌

وعلت اینکه خیلی ها از نماز نتیجه نگرفتند این است که مداومت به اول وقت نمی کنند

جنگ هفتاد دو ملت همه را عذر بنه

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

نماز اول وقت یعنی خدایا من تسلیمم یعنی اختیاراتی که به من داده ای من تسلیمم ولی اگر نماز اول وقت نباشد یعنی تسلیم نیستم پس نماز اول وقت ابراز تسلیمی نفس ما است .نفس وقتی تسلیم شد تبدیل به روح می شود یعنی نفس اماره می شود لوامه می شود ملهمه ومی شود راضیه ومرضیه وهنگامی که مرضیه شد فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی می شود

پس نماز اول وقت چنین کاری برایمان می کند بیاییم نماز اول وقت را ترک نکنیم . الهی امین