زمین ارثی برای متقین است سوره مریم آیه 63 سازنده کلیپ :خانم بیتاسمیعی

تهیه کننده: بیتا سمیعی