5 عهدباخدا درشب قدر(سازنده کلیپ :خام بیتا سمیعی)

تهیه کننده: بیتا سمیعی
به نام خدا

یک ورق کاغذ برداریم و عهد ببندیم که5کاری که از همین موقع دیگر انجام نمیدهیم یاداشت کنیم، 5کاری هم میخواهیم انجام دهیم یاداشت کنیم و 5 کاری را که الهی و آخرتی که همه آن ذکر است را هم من میخواهم که شما انجام دهید.

1 - نماز اول وقت

2 - ذکر دو بار در روز

3- قرآن هر روز حتی اگر یک صفحه یا یک خط باشد

4 -یاد لحظه ای خدا و خدا را عامل و خود را شاهد بدانیم وتسلیم باشیم

5 -هر روز یکی از صفات خدا را در خود پیاده کنیم که اولی آن صبور است

این 15 تا عمل را یاداشت کنیم وآن را پیاده کنیم تا سال آینده