نمازباحضورقلب

 انبیاوائمه اطهار و اولیای خداوند با خدا عهد کردند و هم در نماز و حضور قلب عنایت داشتند، اگر در نماز حضور نداشتیم و حاضر و غائب می کردند ما غائب بودیم و به امور دنیایی فکر می کردیم باید به نمازمان حضور قلب بدهیم و با عشق به پروردگار نماز بخوانیم، این حال خیلی مهم است،

ما درون را بنگریم و حال را، ما برون را ننگریم و قال را
این قال را ولش کنیم و با حال نماز بخونیم.
در نماز عشق کنیم در ماه رجب، رجب ماه بزرگ خداست و رجب نام نهری است که جاری است از بهشت، کافی هست که ما خودمون را مانند نهر جاری کنیم،
با رو ح و جان بریم سر نماز، نماز بدون حضور همانند پیکر بی روح است و اگر انسان مدتی در نماز، مواظب اذکار خود نباشد و آنچه که مقدمه حضور قلب قبل نماز است فراهم سازد و آنچه را که موجب حواس پرتی است از خود دور کند حضور پیدا می کند .

تهیه کننده: نسرین طاهری
با خدا عهد کنیم نماز با حضور قلب و با حال بخوانیم.زمانیکه نماز میخوانیم فکر کنیم که فقط ما و خدا تنها هستیم؛خدا با همه بندگانش در لحظه هست ولی ما که یک خدا داریم در لحظه نماز،با خدا نیستیم.در ماه رجب با خدا عشق بازی کنیم،خودمان را در اختیار خدا بگذاریم،در رجب انهار جاریست پس با روح و جان خودمان را در این نهر جاری کنیم.
با خداعهد ببندیم که درنماز باروح وجان حضور وحال داشته باشیم وغرق درافکار نباشیم.
بیاییم با پروردگار عهد ببیندیم چرا که همه پیامبران با پروردگار عهد می بستندبه شرطی که ینقضون به عهد نکنیم یعنی عهدمون را نشکنیم عهد ببندیم در نماز حضور پیدا کنیم موقع نماز به این فکر باشیم بااینکه پروردگار بنده های زیادی داردالان فقط با من است و بر من همی نگرد با حال نماز بخوانیم با نماز عشق بازی کنیم مخصوصا اللان که ماه رجب هست چرا که در در رجب نهری جاری است .نهر در بهشت نیست بلکه نهری از بهشت هست .حال که این نهر جاری هست ما هم خودمان را جاری کنیم مثل چوبی که در داخل اب می افتدوهر جااب برود اون چوب هم با اب می رودپس بیاییم ما هم خودمان را در اخیتار پروردگارقرار دهیم و شکر پروردگار به جا بیاوریم .
انبیاوائمه اطهار و اولیای خداوند با خدا عهد کردند و هم در نماز و حضور قلب عنایت داشتند ،اگر در نماز حضور نداشتیم و حاضر و غائب می کردند ما غائب بودیم و به امور دنیایی فکر می کردیم باید به نمازمان حضور قلب بدهیم و با عشق به پروردگار نماز بخوانیم ، این حال خیلی مهم است ،

ما درون را بنگریم و حال را ،ما برون را ننگریم و قال را

این قال را ولش کنیم و با حال نماز بخونیم.

در نماز عشق کنیم در ماه رجب ،رجب ماه بزرگ خداست و رجب نام نهری است که جاری است از بهشت ،کافی هست که ما خودمون را مانند نهر جاری کنیم ،

با رو ح و جان بریم سر نماز ،نماز بدون حضور همانند پیکر بی روح است و اگر انسان مدتی در نماز ،مواظب اذکار خود نباشد و آنچه که مقدمه حضور قلب قبل نماز است فراهم سازد و آنچه را که موجب حواس پرتی است از خود دور کند حضور پیدا می کند .ترامشلو