امانت داری ووفای بعهد سوره مؤمنون آیه8(سازنده کلیپ خانم بیتاسمیعی)