خواستن توانستن است سوره نحل 2 (سازنده کلپ مریم هدایت)

خداوند متعال در این آیه میفرماید: نازل می کنیم ملائکه را از عالم خودمان با روح که همان روح القدوس که حضرت جبرائیل امین است بر هر بنده ای که خودش بخواهد در اینجا خواستن بنده خیلی مهم است ما باید چنین چیزی را از خدا طلب کنیم پس باید تقوی پیشه کنیم و حرف خدا و رسول درون را بشنویم نه حرف شیطان را و بدانیم که همه چیز در دست خداوند است.

نزول ملائک+روح القدوس+طلب+تقوی