چله سکوت 

سکوت چیست؟ سکوت به معنای واقعی یعنی ‌باذهن، بافکر، باچشم، باگوش، سکوت کنیم آنقدر در لحظه حال  گوش دهیم انگار همه چیز راباید بشنویم، باچشم بدون فکر وتحلیل ذهنی بادقت کوچکترین ذرات در اطراف و طبیعت راببینیم
آنقدر سکوت کنیم تا شهود اتفاق بیفتد، شهود که اتفاق افتاد خداوند رابه وضوح شاهد برخود می بینیم که با زبانباسکوت باماصحبت می‌کند،
مثال‌یک گربه زمانی که می‌خواهد موش راشکارکندبادقت فقط موش رازیر نظر دارد بی حرکت
بایدفکررانگه داریم وعمیق مشاهده گر باشیم تا به شهوددرونی برسیم اصلا نباید به گذشته وآینده رفت ودرلحظه حال وبااگاهی تمام هر کاری رو انجام بدهیم یعنی ازفکررهاشویم وبه درون نفوذکنیم
باتمرینات نظیر طبیعت روهمان شکلی که هست رویت کنیم بی نیاز فکروتحلیل
نمازخواندن به تمام کلمات گوش کنیم وباحضور قلب بخوانیم
اینهاچیزهایی هست که باتکرار وتمرین در ماایجادیادخداوشکرگزاری میکند
صبر، سکوت، شهود، صلح بین ما وپروردگاراست
که خود به خود درماشکل پذیر نیست مگرباالهامات وخوب گوش دادن تدبرها نگاه به قران
همه کارها باصبرانجام دهیم نتیجه اش می‌شود شهود

تهیه کننده: مریم جباری
باچشم ببینیم,باگوش بشنویم وبه تمام هستی عمیق وباتوجه نگاه کنیم ودرلحظه حاضر باشیم وبه گذشته وآینده نرویم وفکر نکنیم وقبل ازهرکاری صبر کنیم وشکرگذار باشیم.