اگر اهل صعود باشی حقیقت بالا رفتن  در تو جلوه می کند

تهیه کننده: بیتا سمیعی