کنار بکشید  بگذارید  خداوند وارد عمل شود

تهیه کننده: بیتا سمیعی