در مورد سه قانون مزرعه، جذب، جبران است

تهیه کننده: بیتا سمیعی