هر سخن به هر جای گفتن خطا است

تهیه کننده: بیتا سمیعی