صمت و جوع وخلوت و ذکر به دوام.ناتمامان جهان را کند این پنج تمام

تهیه کننده: بیتا سمیعی