بیاید بندگی کنیم نه پرستش 

تهیه کننده: بیتا سمیعی