قلبی که در آن چیزی از قرآن نباشد همچون خانه ویران است

تهیه کننده: بیتا سمیعی