انسان برای امتحان و آزمایش آفریده شده است

تهیه کننده: بیتا سمیعی