صفات متقین

تهیه کننده: دل آرام سروری
به نام خدا

متقین چه کسانی هستند؟

کسانی هستند که به اله نه می گویند ،به الله می گویند بله.

اطیعوا الله و اطیعوا الرسول رسول درون است.، که ندا میکند

که الا اله الا الله را شناخته است .وٲنیب کرده است.

انا الله و انا الیه راجعون برای همه اتفاق می افتد،ولی ٲنیب و ٱواب برای کس اتفاق می افتد که با میل و رغبت بر می گردد.(قبل از مرگ)

اواب کسی است.که با میل ورغبت به اله نه و به الله بله گفته است.و قلبش سیلم شده و الله را خواسته است.

خوب است انسان در خفا و پنهان از خدا بترسد.و بداند که خدا اورا میبیند.

بداند که خدا از من است و من از او غافل هستم.
به نام خدا

متقین چه کسانی هستند؟

کسانی هستند که به اله نه می گویند ،به الله می گویند بله.

اطیعوا الله و اطیعوا الرسول رسول درون است.، که ندا میکند

که الا اله الا الله را شناخته است .وٲنیب کرده است.

انا الله و انا الیه راجعون برای همه اتفاق می افتد،ولی ٲنیب و ٱواب برای کس اتفاق می افتد که با میل و رغبت بر می گردد.(قبل از مرگ)

اواب کسی است.که با میل ورغبت به اله نه و به الله بله گفته است.و قلبش سیلم شده و الله را خواسته است.

خوب است انسان در خفا و پنهان از خدا بترسد.و بداند که خدا اورا میبیند.

بداند که خدا از من است و من از او غافل هستم.
به نام خدا

متقین چه کسانی هستند؟

کسانی هستند که به اله نه می گویند ،به الله می گویند بله.

اطیعوا الله و اطیعوا الرسول رسول درون است.، که ندا میکند

که الا اله الا الله را شناخته است .وٲنیب کرده است.

انا الله و انا الیه راجعون برای همه اتفاق می افتد،ولی ٲنیب و ٱواب برای کس اتفاق می افتد که با میل و رغبت بر می گردد.(قبل از مرگ)

اواب کسی است.که با میل ورغبت به اله نه و به الله بله گفته است.و قلبش سیلم شده و الله را خواسته است.

خوب است انسان در خفا و پنهان از خدا بترسد.و بداند که خدا اورا میبیند.

بداند که خدا از من است و من از او غافل هستم.
بسم الله الرحمان الرحیم

در درون ما دو نداکننده است اِله و اَللّه که مرتب به ما ندا میدهند.

متقین کسانی هستتد که به اِله درون خود جواب نه میدهند، و از ندای الَلّه درونی استقبال و پیروی میکنند.

به این ندا دهندهء الهی عطی الله و عطی الرسول نیز میگویند.

اناالله و انااله الراجعون برای همه اتفاق میافتد و متقی کسی است که لاالله الاالله را شناخته و قبل از مرگش اُنیب کرده به چنین شخصی اواب هم میگویند کسی که با میل و رغبت باطنی به اِله درونی نه گفته است و به اَللّه درونی بله و قلبش سلیم شده است ودیگر اِله را نمیخواهد.

قلب سلیم قلبی است که آینه تمام نمای روح و جلال الهی باشد، ما باید کاملا مراقب باشیم تا قلبی عاری از بدیها و کینه و....در سینه جای دهیم و با قلبی سلیم در پیشگاه حق ظاهر شویم.

مهمترین مسئله این است که انسان در خفا از خدا بترسد و مراقب نیت و اعمال خود باشد. بدانیم که

خداوند همیشه با من است و بر من همی نگرد و من از او غافلم...

ندای درون + اُنیب + ترس پنهان + متقین + قلب سلیم + رسول