کمال همنشین در من اثر کرد و گرنه من همان خاکم که هستم

تهیه کننده: بیتا سمیعی