این آیه را خوب است  که حفظ کرده و در قنوت بگوئیم

تهیه کننده: بیتا سمیعی