پروردگارا از ما قبول کن بدرستیکه  تو هم می شنوی هم دانایی

تهیه کننده: بیتا سمیعی