موسی خطاب به خداوند در کوه طور: ارنی(  خود را به من نشان بده)

تهیه کننده: بیتا سمیعی