هر وقت بنده  یادی از خدا کرد معلوم می شود خداوند اول از او یاد کرده است

تهیه کننده: بیتا سمیعی