هر کسیکه داخل آتش شود بدرستیکه خوار شده است و برای ظالمین  نصرتی  نیست 

تهیه کننده: بیتا سمیعی