این دهان بستی  دهانی باز شد

تهیه کننده: بیتا سمیعی