به هر کجا نظر کنیم آنجا روی خداوند است

تهیه کننده: بیتا سمیعی