معرفت راه رهائیست ، به هر نفس ندهند

تهیه کننده: بیتا سمیعی